Gradinarstvo.com („Дружеството“ или „Администраторът“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни („Общ регламент относно защитата на данните“ или „Регламентът“). Настоящата „Политика за поверителност“ („Политика за поверителност“ или „Политиката“) има за цел да информира всеки Клиент (съгласно определението по-долу) на gradinarstvo.com относно обработването на данни, чрез които се идентифицира или може да се идентифицира конкретния Клиент.

За целите на Политиката „Клиент“ е всяко физическо лице страна по договор с gradinarstvo.com за покупко-продажба на стока, както и физическо лице изразило воля за встъпване в преддоговорни отношения с Администратора и/или ползвател на gradinarstvo.com, достъпен в Интернет на електронен адрес: gradinarstvo.com, както и директор, управител, представител, пълномощник, служител, съдружник, акционер, действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, използващо gradinarstvo.com.

1. Въведение

 1. Поверителността на уебсайта ни е много важна за нас и сме ангажирани да я пазим. Тази полица обяснява какво ще направим с личните ви данни.
 2. Съгласието за нашата употребата на бисквитки в съответствие с условията на тази полица, когато посетите сайта ни за пръв път, ни позволява да използваме бисквитки всеки път, в който посещавате уебсайта ни.

2. Събиране на лични данни

Следните видове лична информация може да бъдат събирани, съхранявани и използвани:

 1. информация за компютъра ви, включваща вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра ви и операционна система;
 2. информация за посещенията ви и употребата на този уебсайт, включително референтния източник, продължителност на посещение, гледания на страници и уебсайт навигация;
 3. информация като имейл адреса ви, която въвеждате, когато се регистрирате в нашия уебсайт;
 4. информация, която въвеждате, когато създавате профил в нашия уебсайт – например името ви, профилна снимка, пол, рождена дата, семеен статус, интереси и хобита, образование и заетост;
 5. информация като името ви и имейл адреса ви, които сте въвели, за да настроите абонаменти към нашите имейли и/или бюлетини;
 6. информация, която въвеждате, докато използвате услугите на нашия уебсайт;
 7.  информация, генерирана докато използвате нашия уебсайт, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате;
 8. информация, свързана с всичко, което закупувате, услугите, които използвате или трансакции, които правите чрез нашия уебсайт, които съдържат вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и данни на кредитната карта;
 9. информация, която публикувате в нашия уебсайт, с намерението да се публикува в интернет, която включва потребителското ви име, профилна снимка и съдържанието на публикациите ви;
 10. информация, съдържаща се във всяка комуникация с нас, изпратена ни чрез имейл или чрез уебсайта ни, включително съдържанието на комуникацията и метаданните;
 11. всяка друга лична информация, която ни изпращате.

Преди да ни разкриете личните данни на друг човек, трябва да получите съгласието му за това разкритие и за обработката на тази лична информация в съответствие с тази полица

3.Използване на личната ви информация

Лична информация, подадена до нас чрез уебсайта ни, ще бъде използвана за целите, уточнени в тази полица или в съответните страници на уебсайта. Може да използваме личната ви информация за:

 1. администриране на нашите уебсайт и бизнес;
 2. персонализиране на уебсайта ни за вас;
 3. активиране на употребата ви на услуги, налични в уебсайта ни;
 4. да ви изпращаме артикули, закупени чрез уебсайта ни;
 5. доставяне на услуги, закупени чрез уебсайта ни;
 6. да ви изпращаме заявления, фактури и напомняния за плащане и събиране на плащания от вас;
 7. да ви изпращаме немаркетингови рекламни комуникации;
 8. да ви изпращаме имейл известия, които конкретно сте заявили;
 9. да ви изпращаме нашия имейл бюлетин, ако сте го заявили (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не желаете да получавате бюлетин);
 10. да ви изпращаме маркетингови комуникации, свързани с нашия бизнес или бизнесите на внимателно подбрани трети лица, които смятаме, че биха представлявали интерес за вас, чрез публикация или, ако конкретно сте се съгласили с това, чрез имейл или подобен канал (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не желаете да получавате маркетингови комуникации);
 11. осигуряване на статистическа информация за потребителите ни на трети лица (но тези трети лица няма да могат да идентифицират отделните потребители от тази информация);
 12. справяне със запитвания и оплаквания, направени от или за вас, които са свързани с уебсайта ни;
 13. предпазване на уебсайта ни и предотвратяване на измама;
 14. потвърждение на съгласие с нашите правила и условия, ръководени от употребата на уебсайта ни (включително показването на лични съобщения, изпратени чрез услугата на сайта ни за лични съобщения)
 15. други цели.

Ако предоставите лична информация за публикуване в уебсайта ни, ние ще публикуваме и в противен случай ще използваме тази информация в съответствие с разрешението, което ни давате.Личните ви настройки могат да се използват за ограничаване на публикуването на вашата информация в уебсайта ни и могат да бъдат регулирани с помощта на управлението на сайта ни.Ние няма да предоставим личната ви информация на трети лица за техния или нечий друг директен маркетинг без вашето изрично съгласие.

4. Оповестяване на лични данни

Може да оповестим личните ви данни на всеки от нашите служители, застрахователи, професионални съветници, агенти, доставчици или подизпълнители, както е необходимо за целите, изложени в тази полица.Може да оповестим личните ви данни на всеки член от групата на нашите компании (това означава нашите дъщерни дружества, нашата крайна холдингова компания и всичките ѝ дъщерни дружества), както е необходимо за целите, изложени в тази полица.Може да оповестим личната ви информация:

 1. до степента, в която сме длъжни да го направим по закон;
 2.  във връзка с всеки процес или вероятни съдебни производства;
 3.  за да установим, упражним или защитим нашите права (включително осигуряване на информация на други лица за целите на предотвратяване на измама и намаляване на кредитен риск);
 4. на купувача (или вероятния купувач) за всеки бизнес или актив, който ние продаваме (или възнамеряваме да продадем);
 5.  на всеки човек, който вярваме, че може да с яви пред съд или друг подобен орган, за оповестяване на тази лична информация, където според нашето разумно мнение подобен съд или орган може да нареди оповестяване на тази лична информация.

Освен в случаите, посочени в тази полица, ние няма да предоставим личната ви информация на трети лица.

5. Запазване на лична информация

 1.  Този раздел Ж излага нашите политики и процедури за запаметяване на данни, които са разработени да подпомагат да гарантираме, че се съобразяваме с правните си задължения за запаметяване и изтриване на лична информация.
 2. Личната информация, която обработваме за каквато и да е цел или цели, няма да бъде съхранявана за по-дълъг период от нужния за съответната цел или цели.
 3. Без предразсъдъци към част Ж-2 обикновено изтриваме лични данни, спадащи към категориите, изложени отдолу, във времето или датата, изложена отдолу:.
 4. Въпреки другите разпоредби в Секция Ж ще запаметим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:
  1.  до степента, в която законът изисква от нас;
  2. ако вярваме, че документите може да са свързани с вероятни съдебни производства;
  3. за да установим, упражним или защитим нашите права (включително осигуряване на информация на други лица с цел предотвратяване на измама или намаляване на кредитен риск).

6. Защита на личната ви информация

 1. Ще предприемем разумни технически и организационни мерки за предотвратяване на загуба, злоупотреба или промяна на личната ви информация.
 2. Ще съхраняваме цялата лична информация, която осигурявате на нашите сигурни (защитени от парола и защитна стена) сървъри.
 3. Всички електронни парични трансакции, въведени чрез нашия уебсайт, ще бъдат защитени от криптираща технология.
 4. Вие потвърждавате, че предаването на информация по интернет само по себе си е несигурно, и ние не можем да гарантираме сигурността на данни, изпратени по интернет.
 5. Вие сте отговорни за конфиденциалното съхранение на паролата, която използвате за достъп до нашия сайт – ние няма да ви попитаме за вашата парола (освен когато се вписвате в уебсайта ни).

7. Изменения

Възможно е да актуализираме тази полица, като публикуваме нова версия в нашия уебсайт. Трябва да проверявате тази страница, за да се уверите, че разбирате всички промени на полицата. Може да ви известим за промените в тази полица, като ви изпратим имейл или чрез личната система за съобщения на уебсайта ни.

8. Какви са правата на Клиентите във връзка със защитата на личните данни?

Всеки Клиент може да пристъпи към упражняване на посочените по-долу права с писмено съобщение до gradinarstvo.com .

• Оттегляне на съгласието за обработване на лични данни

Когато обработването на лични данни на Клиент се основава на дадено от Клиента съгласие за обработване на личните му данни, Клиентът има право да оттегли своето съгласие по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

• Право на достъп

Всеки Клиент има право да получи потвърждение от gradinarstvo.com дали личните му данни се обработват от gradinarstvo.com . Това включва правото на достъп до личните данни, правото да получи безплатно копие от данните (с изключение на случаи на прекомерни и повтарящи се запитвания), освен ако е предвидено друго в приложимите правила за защита на личните данни, както и правото на Клиента да му бъде предоставено описание на основната информация, свързана с обработването на личните му данни.

gradinarstvo.com предоставя безплатно на Клиента копие от личните му данни, които са в процес на обработване, но си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на запитванията.

• Право на коригиране

Всеки Клиент има право да коригира или да поиска от gradinarstvo.com да коригира, без ненужно забавяне, неточни, непълни или остарели лични данни, които се отнасят до него.

• Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

Всеки Клиент има право да поиска от gradinarstvo.com изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

(i) Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

(ii) Клиентът оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на негови данни и няма друго правно основание за обработването им;

(iii) Клиент възрази срещу обработването, както е посочено по-долу;

(iv) Личните данни на Клиента са били обработвани незаконосъобразно; или

(v) Личните данни на Клиента трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС, правото на държава членка или правото на друга държава;

(vi) личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

gradinarstvo.com може да откаже да изтрие личните данни на Клиент, доколкото обработването им е необходимо:

(i) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

(ii) за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

(iii) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве

(iv) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

(v) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

• Право на ограничаване на обработването

Всеки Клиент има право да изисква от gradinarstvo.com да ограничи обработването на личните му данни в следните случаи:

(i) Когато оспорва точността на личните данни, както са предоставени от Клиента и обработвани от gradinarstvo.com (ограничението е за определен срок, който позволява на gradinarstvo.com да провери точността на личните данни);

(ii) Когато обработването е неправомерно, но Клиента не желае Личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

(iii) Когато gradinarstvo.com не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Клиента ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции;

(iv) Когато Клиент е възразил срещу обработването и очаква gradinarstvo.com да провери дали законните основания на gradinarstvo.com за обработването на личните данни имат преимущество пред интересите на Клиента.

• Право на възражение

Всеки Клиент има право по всяко време на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него.

Клиент може да упражни правото само по отношение на обработването на неговите лични данни, което се извършва от gradinarstvo.com за целите на легитимните интереси на gradinarstvo.com .

В случай че възражението е основателно, gradinarstvo.com ще прекрати обработването на личните данни относно възразилия Клиент, освен ако gradinarstvo.com докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите на Клиента.

• Право на преносимост на данните

Това право включва следните възможности:

(i) да се получат личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, за да бъдат прехвърлени на друг администратор, или

(ii) да се получи пряко прехвърляне на личните данни на друг администратор, ако това е технически осъществимо.

• Право на жалба

Всеки Клиент има право да подаде жалба относно обработването на личните му данни от gradinarstvo.com до Комисията за защита на личните данни, която е компетентният надзорен орган.

9. Уебсайтове на трети страни

Нашият уебсайт включва хибервръзки към уебсайтове на трети страни и подробности за тях. Ние нямаме контрол и не сме отговорни за политиките за поверителност и практиките на трети страни.

10. Актуализиране на информация

Молим да ни уведомите, ако личната ви информация, която съхраняваме, има нужда да бъде поправена или актуализирана

11. Реклама

gradinarstvo.com използва бисквитки, за да събере информация за вашето посещение на нашия уебсайт, съдържанието, което сте разгледали, връзките, които сте последвали и информация за вашия браузър, устройство и вашия IP адрес. gradinarstvo.com може да сподели някои ограничени аспекти на тези данни с трети страни за рекламни цели. Ние също така можем да споделяме онлайн данни, събрани чрез бисквитките, с нашите рекламни партньори. Това означава, че когато посетите друг уебсайт, може да ви се покаже реклама, базирана на вашите браузърски шаблони на нашия уебсайт.

Информация за данните, които събира рекмания партньор Ezoic може да намерите на http://g.ezoic.net/privacy/gradinarstvo.com и http://g.ezoic.net/privacy/gradinarstvo.com/annualRequestSummary.

12. Бисквитки

Нашият уебсайт използва бисквитки. Бисквитката е файл, който съдържа идентификатор (низ от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно към сървъра всеки път, в който браузъра поисква страница от сървъра. Бисквитките могат да бъдат или „настойчиви“ бисквитки, или бисквитки „за сесия“: настойчивата бисквитка ще бъде съхранявана от уеб браузър и ще остане валидна до срока си на годност, освен ако не бъде изтрита от потребителя преди този срок да изтече; от друга страна, бисквитката за сесия ще изтече в края на потребителската сесия, когато уеб браузърът бъде затворен. Обикновено бисквитките не съдържат никаква информация, която може да идентифицира потребителя, но личната ви информация, която ние съхраняваме, може да бъде свързана с информацията, която се съхранява и се получава от бисквитките.

 1. Имената на бисквитките, които използваме в уебсайта ни, и целта, поради която те се използват, са изложени отдолу:
  1. използваме Google Analytics и Adwords в уебсайта си, за да разпознаваме компютър, когато един потребител посещава уебсайта / следи потребителите, докато те управляват уебсайта / подобрява използваемостта на уебсайта / анализира употребата на уебсайта / администрира уебсайта / предотвратява измама, за да подобри сигурността на уебсайта / персонализира уебсайта за всеки потребител / цели се в рекламите, които може да не са в интерес на конкретните потребители / обяснете вашата цел(и);
 2. Повечето браузъри ви позволяват да откажете приемането на бисквитки – например:
  1. в Internet Explorer (версия 10) можете да блокирате бисквитки, използвайки наличните настройки за боравене с надхвърлянето, като натиснете “Tools (Инструменти)”, “Internet Options (Интернет опции)”, “Privacy (Поверителност)” и след това “Advanced (Специални)”;
  2. във Firefox (версия 24) можете да блокирате всички бисквитки като натиснете “Tools”, “Options”, “Privacy”, избирайки “Use custom settings for history (Използвай персонализирани настройки за историята)” от спускащото меню и като премахнете отметката на “Accept cookies from sites (Приеми бисквитки от сайтовете)”;
  3. в Chrome (версия 29) можете да блокирате всички бисквитки като влезете в менюто “Customize and control (Персонализиране и контрол)” и натиснете “Settings (Настройки)”, “Show advanced settings (Покажи специализирани настройки)” и “Content settings (Настройки на съдържанието” и след това изберете “Block sites from setting any data (Блокирай задаването на всякакви данни от сайтовете” под заглавието “Cookies (Бисквитки)”.

Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно влияние върху използваемостта на много сайтове. Ако блокирате бисквитките, няма да можете да използвате всички свойства на уебсайта ни.

3. Можете да изтриете бисквитки, които вече се съхраняват в компютъра ви – например:

 1.  в Internet Explorer (версия 10) трябва ръчно да изтриете файловете на бисквитките;
 2.  във Firefox (версия 24) можете да изтриете бисквитки като натиснете “Tools”, “Options” и “Privacy”, след това да изберете “Use custom settings for history (Използвай персонализирани настройки за историята)”, да натиснете “Show Cookies (Покажи бисквитки” и след това да натиснете “Remove All Cookies (Премахни всички бисквитки”;
 3.  в Chrome (версия 29) можете да изтриете всички бисквитки като влезете в менюто “Customize and control (Персонализиране и контрол)” и натиснете “Settings”, “Show advanced settings” и “Clear browsing data (Изчисти данните за сърфирането”, след това изберете “Delete cookies and other site and plug-in data (Изтрий бисквитки и всички други плъгин данни и тези на сайта)” преди да натиснете “Clear browsing data.”

4. Изтриването на бисквитките ще има отрицателно влияние върху използваемостта на много уебсайтове.

13. Промени

В случай на съществена промяна в начина, по който gradinarstvo.com обработва личните данни на Клиенти и/или във видовете лични данни, които обработва, и/или в който и да е друг аспект на предмета на това уведомление, Gradinarstvo.com ще уведоми Клиентите за съответната промяна веднага, като издаде и даде на Клиентите актуализирана версия на уведомлението.